Gwarancje

Na wszystkie produkty sprzedawane w naszym sklepie przyznawana jest gwarancja producenta, której długość i warunki są różne w zależności od producenta. Wraz z produktem producent informuje też szczegółowo o warunkach swojej gwarancji, dlatego warto się zapoznać z materiałami, które znajdują się w opakowaniu zakupionego u nas produktu lub na stronach producenta. W przypadku wykrycia wady w sprzęcie objętym gwarancją, skontaktuj się z najbliższym punktem serwisowym, wskazanym w karcie gwarancyjnej lub na stronach internetowych producentów. Jest to bardzo szybki proces reklamacji, który pozwala w najkrótszym czasie doprowadzić sprzęt do sprawności.

Jeśli nie ma możliwości bezpośredniego kontaktu z serwisem producenta prosimy o wypełnienie formularza (do pobrania w formacie DOC) oraz o mailowe zgłoszenie na adres:

[email protected]

w celu uzyskania numeru RMA oraz szczegółowych wytycznych odnośnie procesu reklamacji.

Podstawą do złożenia zgłoszenia reklamacyjnego jest nr dowodu zakupu, lub jego czytelna kopia wraz z opisem problemu oraz danymi teleadresowymi do zwrotu. Reklamację można zgłosić osobiście w miejscu zakupu lub bezpośrednio wysyłając produkt na nasz adres. Koszt przesyłki do serwisu pokrywa nadawca.
Produkt należy dostarczyć poprzez dowolnego przewoźnika w opakowaniu gwarantującym jego bezpieczny transport (karton, styropiany, folie antystatyczne). W przypadku dostarczenia sprzętu bez oryginalnego opakowania, serwis nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w transporcie.

Warunki gwarancji:

1) Gwarancja nie obejmuje:

• urządzeń z nieczytelnym lub usuniętym numerem seryjnym,

• skutków naturalnego zużycia sprzętu lub przepalonych bezpieczników.

• czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których użytkownik jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt (czyszczenie, wymiana materiałów eksploatacyjnych, instalacja, programowanie) – w innym przypadku naliczana jest opłata za usługę.

• zużycia się suwaków, przycisków, potencjometrów,

2) Gwarancja wygasa w przypadku wykrycia:

• mechanicznych uszkodzeń sprzętu i usterek z nich wynikających, a w szczególności uszkodzeń mechanicznych przewodów,

• zerwania lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych, jeżeli zostały one umieszczone na urządzeniu,

• zmian konstrukcyjnych, w tym przeróbek i adaptacji sprzętu,

• szkód lub uszkodzeń powstałych w wyniku:

a) wykorzystania sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem i/lub z instrukcją obsługi,

b) niewłaściwego przechowywania lub konserwacji,

c) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych,

d) klęsk żywiołowych, w tym zaburzeń napięcia zasilania.

3) Wady lub uszkodzenia sprzętu, ujawnione w okresie gwarancji, będą usuwane bezpłatnie najszybciej jak to będzie możliwe (nie mamy wpływu na proces rozpatrzenia zgłoszeń przez serwisy zewnętrzne i dostępność części). Każdy klient będzie poinformowany w ciągu 14 dni roboczych (30 dni od 01.01.2023) od daty przyjęcia sprzętu w punkcie serwisowym, o statusie reklamacji. W razie konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin naprawy ustalany będzie przez zainteresowane strony indywidualnie.

4) Gwarant zastrzega sobie wydłużenie okresu naprawy lub prawo odesłania sprzętu bez naprawy na koszt klienta w przypadku braku kompletu dokumentów czyli nr lub kopii dokumentu zakupu oraz informacji o rodzaju usterki.

5) Wszelkie rozbieżności w numerach seryjnych lub w innych danych sprzętu oraz ślady napraw wykonywanych przez osoby nieuprawnione są wystarczającą podstawą do odmowy uznania uprawnień z tytułu gwarancji.

6) Na czas ewentualnego uzupełnienia przez klienta wymogów formalnych, bieg terminu dla Gwaranta do dokonania naprawy reklamowanego sprzętu ulega zawieszeniu.

7) O istotności naprawy gwarancyjnej rozstrzyga serwis.

8) Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują roszczeń związanych z utratą zysków w wyniku awarii urządzenia.

9) Gwarancja jest ważna na terytorium Polski. Klient w chwili zakupu urządzenia jednocześnie akceptuje niniejsze warunki gwarancji.

10) Gwarant nie odpowiada za dane pozostawione na nośnikach w sprzęcie dostarczonym do serwisu.

11) Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi. Powyższe warunki gwarancji nie kolidują z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.